Regulamin konkursu „Zaprojektuj dziecko na talent, to podwójna radość dla Ciebie i Twojej pociechy!”

I. Postanowienia ogólne konkursu

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady i warunki udziału w Konkursie

„Zaprojektuj dziecko na talent, to podwójna radość dla Ciebie i Twojej pociechy!” (zwanym dalej „Konkursem”)

prowadzonym na blogach: https://www.mama-bloguje.com/http://niejedno.pl/  (zwanymi dalej „Blogami”).

2. Pomysłodawcą i Organizatorem Konkursu jest firma FleishmanHillard Sp. z o.o., ul.

Duchnicka 3, 01-796 Warszawa, NIP: 525-22-62-357 (zwana dalej Organizatorem).

3. Organizator odpowiada za sprawny przebieg i prawidłowe przeprowadzenie

II. Uczestnictwo w konkursie

1. Konkurs ma charakter otwarty.

2. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na stronach: https://www.mama-bloguje.com/http://niejedno.pl/

(zwanej dalej „Stronami konkursowymi”).

3. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera warunki

uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

5. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące

warunki:

a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych; osoby nie posiadające pełnej

zdolności prawnej biorą udział w Konkursie za zgodą i akceptacją Regulaminu

przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;

b. nie jest pracownikiem ani członkiem rodzin pracownika Organizatora ani

autorów Blogów;

c. spełnia inne warunki przewidziane w niniejszym Regulaminie.

6. Konkurs trwa od 17.06.2014 do 29.06.2014 do godziny 23:59.

7. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie:

a) na adres kontakt@niejedno.pl  pliku graficznego w formacie JPG lub PDF, przedstawiającego pracę plastyczną (rysunek, malunek, wyklejankę itd.) obrazującą talent dziecka Uczestnika konkursu

lub/i

b) na adres mama@mama-bloguje.com pliku graficznego w formacie JPG lub PDF lub pliku video, przedstawiającego talent dziecka Uczestnika konkursu.

Przesyłając zdjęcie Uczestnik wyraża zgodę na jego publikację na Blogach i fanpage’ach autorek Blogów.

8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 04.07.2014.

9. Uczestnik oświadcza, że zgłoszona przez niego praca konkursowa jest autorstwa jego

lub jego dziecka i nie narusza dóbr osób trzecich.

10. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, dotyczące treści prac konkursowych

zgłoszonych w Konkursie, wynikające z tytułu naruszenia ich praw autorskich

osobistych lub majątkowych odpowiada Uczestnik.

11. Uczestnicy Konkursu poprzez fakt przystąpienia do niego, wyrażają zgodę na

wykorzystanie przez Organizatora ich danych osobowych podanych w Konkursie dla

potrzeb przeprowadzenia niniejszego Konkursu, na warunkach określonych w

ustawie z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.

z 2002 r. NR101, poz. 926).

12. Organizator i autorki Blogów nie biorą odpowiedzialności za pracę konkursową

Uczestnika konkursu. Nie dopuszcza się używania w pracy konkursowej treści

wulgarnych bądź obraźliwych czy też naruszających prawo polskie bądź niniejszy

Regulamin. Użycie treści tego typu powoduje wykluczenie Uczestnika z udziału w

Konkursie przez Organizatora.

13. Uczestnik zgłaszający się do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich

danych osobowych przez Organizatora do celów związanych z realizacją Konkursu

zgodnie z Regulaminem.

14. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika

Regulaminu Konkursu w całości oraz zobowiązanie się Uczestnika do przestrzegania

określonych w nim zasad. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza również,

że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

IV. Przyznanie nagrody

1. Nagrodą w Konkursie są dwie drukarki HP Deskjet Ink Advantage 2545 oraz zestaw

tuszy do drukarek – każda z drukarek do wygrania na jednym blogu

2. Organizator Konkursu przyznaje nagrody dla Uczestników, których prace

konkursowe zostanie uznana za najlepsze – jedną nagrodę otrzyma osoba która prześle pracę wg wytycznych określonych w części II punkt 7 a) Regulaminu, drugą nagrodę otrzyma Uczestnik, który wyśle pracę wg. Wytycznych w części II punkt b) Regulaminu. Przy czym jedna osoba, może wygrać tylko jedną drukarkę.

3. O przyznaniu nagrody decyduje Komisja, w skład której wchodzą autorki Bloga oraz

przedstawiciel Organizatora. Wybierając zwycięzcę Komisja największą uwagę

będzie zwracać na kreatywność, oryginalność i estetykę wykonania pracy. Spośród

nadesłanych prac konkursowych autorki Bloga wybiorą po trzy najlepsze, spośród

których przedstawiciel Organizatora wybierze dwie zwycięskie.

4. Decyzja o przyznaniu nagród jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

5. Wszelkie koszty związane z przyznaniem nagrody ponosi Organizator.

6. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej w umieszczonych na Blogach: https://www.mama-bloguje.com/ i http://niejedno.pl/  wpisach zawierającym nadesłaną pracę konkursową.

7. Laureaci winni skontaktować się z autorkami blogów poprzez adres mailowy: mama@mama-bloguje.com lub/i kontakt@niejedno.pl w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników. Po tym terminie

laureat traci prawo do nagrody, a otrzymuje ja kolejny wybrany przez Komisję Uczestnik Konkursu.

8. Treść wiadomości email, o której mowa w pkt. 7 powinna zawierać:

a) Imię i nazwisko

b) Adres korespondencyjny

c) Telefon kontaktowy

9. Organizator oświadcza, że wartość nagrody w niniejszym Konkursie nie przekracza

kwoty 760 PLN netto, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993r. Nr 90, poz. 416 z

późn. zm.), a więc nagrody te wolne są od podatku dochodowego.

10. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia

warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do

nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie

zobowiązana do jej zwrotu. Organizator uprawniony będzie do przyznania takiej

nagrody Uczestnikowi, który zajmował kolejne miejsce w Konkursie.

11. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za którąkolwiek z

Nagród ani zamiany jej na inną nagrodę.

V. Nadzór nad przebiegiem konkursu

1. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz nad przestrzeganiem

Regulaminu w trakcie trwania Konkursu będzie czuwała Komisja (zwana dalej

„Komisją”).

2. W skład Komisji wchodzą:

a. autorki Blogów

b. przedstawiciel Organizatora

3. Wszelkie uwagi zgłoszone przez Uczestników w sposób określony w punkcie

poprzedzającym będą na bieżąco rozwiązywane i rozstrzygane. Decyzje Komisji w

przedmiocie reklamacji czy uwag podejmowane będą większością głosów w formie

pisemnej uchwały w ciągu 7 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi. Od decyzji

Komisji nie przysługuje odwołanie. Reklamacje można składać w terminie do dnia

11.07.2014.

VI. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem

będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały

przepisy prawa polskiego.

3. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się

pod adresem e-mail maria.zakrzewska@fleishmaneurope.com.

4. Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 7 dni roboczych.

5. Niniejszy Regulamin jest do wglądu w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na

stronach: : https://www.mama-bloguje.com/ i http://niejedno.pl/ .

6. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną

w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach

wzajemnych.